Verwerking / Gebruiksaanwijzing

Handleiding Beton-Ciré Originale

OMSCHRIJVING
Beton Ciré Originale is een cementgebonden afwerkstuc, geschikt voor toepassing op wanden en vloeren. De stuc is watervast door de gegeven afwerking. De uiteindelijke uitstraling en het uiterlijk van Beton Ciré Originale wordt bepaald door de verwerker.


TOEPASSINGSBEREIK
Beton Ciré Originale is geschikt voor toepassing in badkamers (ook voor het natte gedeelte), wanden, vloeren, aanrechtbladen en meubels.

WIJZE VAN AANBRENGEN
Voordat de Beton Ciré Originale kan worden aangebracht, dient de betreffende ondergrond te worden voorbereid. Hierna wordt per ondergrond weergegeven hoe deze dient te worden voorbereid op het aanbrengen van Beton Ciré Originale.

Wanden
Gipsplaten, MDF, spaanplaat, kalkzandsteen of Ytong blokken:
Ten eerste dienen de naden te worden opgevuld met cementgebonden mortel, bijvoorbeeld S + A Dichtmortel en deze te worden voorzien van gaas. Daarna dient de ondergrond te worden uitgevlakt met een cementgebonden uitvlakmortel, bijvoorbeeld S+A Dichtmortel en vervolgens volledig te worden ingegaasd. Tot slot dient de ondergrond te worden voorgestreken met Stone Age MCG.

Raapwerk of met cement uitgevlakte wanden:
Allereerst dient het restvochtgehalte < 4 % te zijn. Wanneer dit het geval is, kan de ondergrond worden voorgestreken met Stone Age MCG. Indien nodig, kan ter afdichting (het glad pleisteren) S + A Dichtmortel worden gebruikt.

Gips of gipsblokken:
Let op: gips of gipsblokken zijn in principe niet geschikt voor natte ruimtes! Zorg bij het afwerken met Beton Ciré Originale in ieder geval voor een restvochtgehalte < 4 %. Strijk de ondergrond voor met Stone Age MCG en vlak deze uit met een krimpvrij cementgebonden uitvlakmortel, bijvoorbeeld S + A Dichtmortel, waarna deze volledig dient te worden ingegaasd.

Wandtegels:
Losse tegels of delen hiervan verwijderen. Vervolgens de grotere delen vullen met krimpvrije mortel (Ardex A950). Hierna kunnen de tegels worden geschuurd met diamant en worden voorgestreken met Stone Age MCG. Nadat de voegen zijn dichtgezet dient 1 uur te worden gewacht alvorens de ondergrond kan worden uitgevlakt met S + A Dichtmortel en vervolgens volledig dient te worden ingegaasd. Tot slot voorstrijken met Stone Age MCG.

Wediplaten:
Uitvlakken met een krimpvrij cementgebonden uitvlakmortel, bijvoorbeeld S + A Dichtmortel en volledig ingazen. Daarna voorstrijken met Stone Age MCG.


!! Belangrijk: bij alle verwerkte producten de door de fabrikant aangegeven droogtijd respecteren !! Alle cementgebonden stuclagen +/- 48 uur laten drogen.

Vloeren
Cementdekvloer of betonvloer:
Het restvochtgehalte dient allereerst < 4 % te liggen. In geval van een warmwater vloerverwarming systeem vooraf het stookprotocol volgen! Oude betonnen cementdekvloeren dienen met diamant te worden geschuurd; olie, vet of andere verontreinigingen dienen te worden verwijderd. Randschuim of folie dat is aangebracht voor krimp of uitzettingen, niet verwijderen of vullen! Vervolgens dient de vloer licht te worden geschuurd met korrelgrootte 40 of 60, goed te worden schoongemaakt en te worden geprimed (MCG); houd hierbij een verdeling van 60 gram per m2 aan.

Nadat de vloer is gecontroleerd op scheurvorming, dient deze te worden ingegaasd en gevuld te worden met epoxy hars. Breng één laag Epoxy hars aan (+/- 300 gram per m2) en zand deze af met 0,1 tot 0,3 mm Quartz-zand. Respecteer hierbij de dilatatievoegen.

Calciumsulfaat- of Anhydrietvloeren:
Het restvochtgehalte dient < 0,5 % te zijn. Volg in geval van een warmwater vloerverwarming systeem vooraf het stookprotocol! Verwijder de sinter-laag door deze eraf te schuren. Voor de vervolgstappen: zie ‘Cementdekvloer of betonvloer’.

Droge cementplaten vloer (bijvoorbeeld Fermacell):
De vloer dient te zijn gelegd, verlijmd en geschroefd volgens de richtlijnen van de fabrikant. Schuur allereerst de vloer licht op en maak deze goed schoon. Breng daarop de eerste laag epoxy aan (+/- 300 gr per m2) en schuur deze wederom licht met korrelgrootte 40 of 60. Maak de vloer daarna opnieuw schoon en breng de tweede laag epoxy aan. Zand de vloer tot slot af met 0,1 tot 0,3 mm Quartz-zand.

Tegelvloer:
Schuur de tegels allereerst met diamant. Respecteer de dilatatievoegen en zorg ervoor dat het randschuim of de folie die is aangebracht voor krimp of uitzettingen, niet wordt verwijderd of gevuld. Controleer de vloer op scheuren, gaas deze vervolgens in en breng een eerste laag epoxy aan à +/- 500 gr. per m2. Schuur de vloer vervolgens licht op (korrelgrootte 40 of 60), maak deze goed schoon en breng de tweede laag epoxy aan. Zand de vloer ten slotte af met 0,1 tot 0,3 mm Quartz-zand.

Niet vlakke vloeren:
Schuur de vloer op met diamant. Losse en/of oude lijmresten dienen te worden verwijderd. Zorg ervoor dat de vloer geheel stofvrij is en breng daarna de primer aan (Ardex P3). Hierna kan de gips gebonden egaline worden aangebracht (Ardex CL200). Het restvochtgehalte dient < 0,5 % te zijn. Voor de vervolgstappen, zie ‘Calciumsulfaat- of Anhydrietvloeren’. Let hierbij goed op: de genoemde MCG-primer dient vervangen te worden door één laag epoxy, dit in verband met de sterke zuiging.

!! Belangrijk: bij alle verwerkte producten de door de fabrikant aangegeven droogtijd respecteren !!

Meubels en aanrechtbladen
Allereerst dient - als ondergrond en voor een goede hechting - een constructie te worden vervaardigd van multiplex, MDF of watervaste spaanplaat. De onderdelen kunnen vervolgens worden verlijmd met PU-bruislijm en aan elkaar worden vastgeschroefd. Hierna dient een dunne laag Epoxyhars te worden aangebracht en de oppervlakte vervolgens te worden afgezand met 0,1 – 0,3 mm Quartz-zand.
!! Let op: het is mogelijk om een aanrechtblad te vervaardigen uit Beton Ciré. Houd er in dat geval rekening mee dat dit product behandeld moet worden als een natuurstenen aanrechtblad. Ondanks een afwerking met een speciale sealer (Stone Age Kitchen Protect) kan het nog steeds voorkomen dat heet vet vlekken veroorzaakt !!

APPLICATIE

Beton Ciré wordt in twee lagen aangebracht met een einddikte van 2 – 3 mm. Het verdient aanbeveling om niet meer dan 5 mm in totaal aan te brengen. Het is de hand van de verwerker die de uitstraling van de Beton Ciré producten bepaalt.

Voor het aanbrengen dient de ondergrond vlak, glad, schoon en vrij van stof te zijn. Het cement dient droog te worden gemixt met het pigment (tip: om pigmentstrepen te voorkomen, kunt u het gemixte materiaal zeven). Hierna kan het gemixte cement en pigment worden gemengd met de Resin voor de eerste laag Beton Ciré Originale.

Eerste laag:
Houd bij het mixen van het cement en pigment met de Resin de mengverhouding 4 kg mortel op 1 kg Resin aan. Verbruik 2 kg mortel per m2 voor twee lagen. Maak niet meer aan dat de grootte van het te bewerken oppervlak. Gebruik in geval van elektronisch mixen altijd een kleine mixer en meng kort met een laag toerental. Meng nooit meer dan in 30 – 40 minuten kan worden verwerkt. Breng daarna met een spackmes of spaan een dunne (< 2 mm), zo egaal mogelijke laag aan. Het is het eenvoudigst om oppervlakte voor oppervlakte af te werken en tegenoverliggende vlakken eerst te bewerken. Droogtijd: 15 tot 45 minuten (handdroog).

Tweede laag:
Wanneer de eerste laag handdroog is, kan de tweede en laatste laag Beton Ciré Originale worden aangebracht. Breng opnieuw een dunne laag aan (beide lagen dienen gezamenlijk 3 mm te zijn) en laat de vloer +/- 24 uur drogen. Hierna dient de vloer te worden opgeschuurd met korrelgrootte 80 – 120. Gebruik hiervoor een ronde, excentrische schuurmachine. Let op: te lang en op dezelfde plek doorschuren kan donkere vlekken geven! De droogtijd bedraagt 3 tot 5 dagen bij een restvochtgehalte < 4 %.

!! Let op: nadat het Stone Age-product is aangebracht op de vloer, mag deze vloer – in verband met de samenstelling van het Stone Age-product – naderhand (dus ook wanneer de vloer al in gebruik is!) nooit met tape worden afgeplakt. Zo worden mogelijk storende afdrukken voorkomen, welke schade kunnen toebrengen aan de vloer. Stone Age aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ontstane schade, indien de betreffende vloer tegen dit voorschrift in toch met tape wordt afgeplakt.


AFWERKING
2K-PU Sealer:
Dit is de standaard sealer welke gebruikt wordt voor de afwerking van Beton Ciré-toepassingen, behalve bij aanrechtbladen en keukenachterwanden. Nadat de Beton Ciré 3 tot 5 dagen heeft kunnen (door)drogen, dient eerst de Multi Impregneer aangebracht te worden met behulp van een schuimroller. Nadat de Multi Impregneer minimaal 12 uur heeft gedroogd, kan de 2K-PU seallaag gelijkmatig met een kortharige vachtroller worden aangebracht.

Om streepvorming te voorkomen, verdient het aanbeveling om de aangebrachte laag goed na te rollen. Breng in totaal minimaal 80 gram per m2 aan (lukt dit niet in één laag, breng dan na minimaal 12 en maximaal 24 uur na het aanbrengen van de eerste laag, een tweede laag aan. Schuur deze laag na 24 uur licht op met korrel 120 voor een adequate hechting). Laat de sealer nadien 5 tot 7 dagen uitharden.

Kitchen Protect:
Dit is een speciale sealer die door Stone Age is ontwikkeld voor aanrechtbladen en keukenachterwanden. Nadat de Beton Ciré 3 tot 5 dagen heeft kunnen (door)drogen, dient eerst de Multi Impregneer met een schuimroller te worden aangebracht. Nadat deze minimaal 12 uur heeft kunnen drogen, kan de Kitchen Protect met een kortharige vachtroller worden aangebracht. Breng niet meer dan 50 gram per m2 per laag aan. Tussen 12 en 24 uur na het aanbrengen van de eerste laag, dient een tweede laag Kitchen Protect te worden aangebracht. Laat dit vervolgens 5 tot 7 dagen uitharden. Let op: Kitchen Protect geeft kleurverandering en een zijdemat glans.


VERBRUIK
Ongeveer 2 kg per m2.

PRESENTATIE
Beton Ciré Originale is beschikbaar in containers van zowel 10 als 20 kg, klaar voor gebruik.

HOUDBAARHEID
Houdbaar tot ten minste zes maanden na de productiedatum, mits de Beton Ciré Originale in de originele en gesloten container is bewaard en niet is blootgesteld aan de elementen en/of vocht.

DISCLAIMER
Deze informatie, en in het bijzonder aanbevelingen met betrekking tot het gebruik van Stone Age-producten, wordt naar best vermogen en op basis van onze huidige kennis en ervaring verstrekt. Deze informatie is geldig voor producten die op de juiste manier zijn opgeslagen, gehanteerd en gebruikt onder normale omstandigheden zoals aanbevolen door Stone Age.

Verschillen in materialen, substraten en feitelijke omstandigheden op locatie zijn van dien aard dat er geen garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een specifiek doel en / of enige aansprakelijkheid, noch enige (schriftelijke) aanbeveling kan worden afgeleid uit deze informatie.

De gebruiker van de producten moet de geschiktheid van de producten voor de beoogde toepassing en het beoogde doel controleren. Stone Age behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten op elk moment te wijzigen.

De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle geaccepteerde bestellingen zijn onderworpen aan onze actuele verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers moeten altijd verwijzen naar de meest recente versie van het technische gegevensblad van het betreffende product. Kopieën kunnen op verzoek worden verzonden.